REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

"REGULAMIN"

aktualizacja z dnia: 13.02.2023 r.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz świadczenia innych usług drogą elektroniczną. Sklep internetowy oraz inne usługi elektroniczne świadczy Michał Andrulewicz Dietetyk.

1. Definicje

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Michał Andrulewicz Dietetyk – Michał Andrulewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Andrulewicz Dietetyk, ul. Wojska Polskiego 110/23, 16-400 Suwałki, NIP: 8442378604, REGON: 523449420, dostarczający Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie ;
 • Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Michał Andrulewicz Dietetyk, dostępna pod domeną www.michalandrulewicz.pl i na jej subdomenach, za pośrednictwem której Michał Andrulewicz Dietetyk świadczy usługi drogą elektroniczną oraz usługi cyfrowe;
 • Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Michał Andrulewicz Dietetyk jako administratora, dostępny pod adresem: https://michalandrulewicz.pl/polityka-prywatnosci/ ;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Michał Andrulewicz Dietetyk drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Michał Andrulewicz Dietetyk pod adresem: https://michalandrulewicz.pl/sklep/ ;
 • Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Michał Andrulewicz Dietetyk Formularza Rejestracji, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz dostęp do Treści Cyfrowych;
 • Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;
 • Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;
 • Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie zarówno za pośrednictwem Konta, jak i poza nim (bez Logowania) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;
 • Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi.
 • Produkt – dostępne w Sklepie Treści Cyfrowe, usługi i Usługi Cyfrowe, nabywane lub rezerwowane przez Klienta.
 • Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, niedostarczane na nośniku materialnym, w tym w szczególności e-Booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);
 • Usługa Cyfrowa – usługa w rozumieniu art. 2 pkt. 5a ustawy o prawach konsumenta,
 • Formularz Kontaktowy – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Michał Andrulewicz Dietetyk wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: https://michalandrulewicz.pl/#kontakt;
 • Komunikator – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Michał Andrulewicz Dietetyk wiadomości za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Stronie Internetowej;
 • Komentarz – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi pozostawienie opinii o Produkcie w Sklepie na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie;
 • Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Plasowanie – kryteria przedstawiania Klientowi Produktów w Sklepie, tj. przyznawanie określonej widoczności Produktom w formie, w jakiej to plasowanie zos­tało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez Michał Andrulewicz Dietetyk, niezależnie od środków technolo­gicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazu.
 • Usługa/Usługi – świadczone przez Michał Andrulewicz Dietetyk drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej lub pojedynczy rodzaj takiej usługi, której dotyczy dany punkt Regulaminu.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Michał Andrulewicz Dietetyk, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Michał Andrulewicz Dietetyk świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:
  a) zapoznanie się z treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;
  b) założenie i prowadzenie Konta;
  c) prowadzenie Koszyka;
  d) składanie Zamówień w Sklepie;
  e) umożliwienie korzystania z Komunikatora;
  f) udostępnienie Formularza Kontaktowego;
  g) umożliwienie publikowania Komentarzy.
 3. Kontakt z Michał Andrulewicz Dietetyk jest możliwy:
  a) pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 110/23, 16-400 Suwałki
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@michalandrulewicz.pl
  c) za pośrednictwem komunikatora Messenger lub bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (profil @opanuj.sibo).
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 6. Podczas korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa)

3. Kompatybilność i wymagania techniczne

 1. Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej stanowi usługę cyfrową oferowaną klientom za darmo albo w przypadku, gdy wymaga ona logowania, za dane cyfrowe.
 2. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:
  a) posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) włączona obsługa plików cookies.
 3. Koszty zapewnienia powyższych kompatybilności i warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.
 4. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:
  a) aktualny system antywirusowy,
  b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  c) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI.
 6. Michał Andrulewicz Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
 7. Michał Andrulewicz Dietetyk w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Michał Andrulewicz Dietetyk dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Michał Andrulewicz Dietetyk dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Michał Andrulewicz Dietetyk na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Michał Andrulewicz Dietetyk w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

4. Treści publikowane na stronie internetowej

 1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Michał Andrulewicz Dietetyk na Stronie Internetowej.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Michał Andrulewicz Dietetyk, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

5. Prowadzenie koszyka

 1. Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.
 3. Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Michał Andrulewicz Dietetyk, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

6. Założenie i prowadzenie konta

 1. Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Klienta Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Klient może samodzielnie poprawić swoje dane osobowe wskazane w Formularzu Rejestracji lub później podczas korzystania z Konta, składać Zamówienia, jak również posiada dostęp do historii swoich Zamówień.
 2. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie  w Formularzu Rejestracji wymaganych danych osobowych, tj.: loginu i hasła, zaakceptowania wymaganych oświadczeń oraz potwierdzenia przez Klienta utworzenia Konta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Klienta poprawności danych osobowych w Formularzu Rejestracji, na podany w nim adres e-mail Michał Andrulewicz Dietetyk prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenie przez Klienta założenia Konta.
 3. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 4. Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Klienta indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła Klient ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.
 5. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
 6. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Michał Andrulewicz Dietetyk za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych w pkt. II.3. Konto zostanie usunięte przez Michał Andrulewicz Dietetyk niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

7. Składanie zamówień w sklepie

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. W przypadku informowania Klienta o obniżeniu ceny Produktu, w sekcjach cenowych interfejsów Sklepu, na kartach Produktów uwidoczniona jest również najniższa cena tego Produktu, obowiązująca w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub też – jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – najniższa cena tego Produktu obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 3. Michał Andrulewicz Dietetyk wystawia faktury bez VAT wyłącznie na żądanie klienta.
 4. Michał Andrulewicz Dietetyk zobowiązuje się dostarczyć Produkty zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ustawy o prawach konsumenta tj. takie, których opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i aktualność odpowiadają opisowi zamieszczonemu na karcie Produktu w Sklepie, nadają się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk oraz występują w takiej ilości i mają takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru.
 5. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Michał Andrulewicz Dietetyk w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.
 7. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po założeniu Konta, jak i bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 8. Klient w toku korzystania z Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w Formularzu Rejestracji danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienia faktury bez VAT.
 9. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta, nabywa on prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Michał Andrulewicz Dietetyk, w szczególności do nabywania dostępnych aktualnie w Sklepie Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy Michał Andrulewicz Dietetyk a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu.
 10. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  d) wypełnić Formularz Zamówienia,
  e) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” albo “Zamawiam z obowiązkiem płatności” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 11. Michał Andrulewicz Dietetyk udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:
  a) płatności elektroniczne za pośrednictwem Przelewy24;
  b) przelew bankowy.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 13. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury bez VAT, jest ona doręczana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktura zostaje wystawiona i wysłana nie później niż 15.dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym klient dokonał zakupu towaru lub usługi (jeżeli klient wykazał chęć otrzymania takiej faktury).
 14. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od Produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie Produktu został wyraźnie oznaczony przez Michał Andrulewicz Dietetyk dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji Zamówienia wynikający z opisu Produktu.
 15. Jeżeli Klient zamówił Produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Michał Andrulewicz Dietetyk terminem realizacji całości Zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział Zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Produktów.
 16. Treści Cyfrowe zostaną doręczone niezwłocznie, bez względu na termin realizacji pozostałej części Zamówienia, wymagającej dostawy pod wskazany adres.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Michał Andrulewicz Dietetyk wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;, o dostarczenie Treści Cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Michał Andrulewicz Dietetyk rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

9. Umożliwenie korzystania z komunikatora

 1. Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie Klient, który posiada aktywne Konto i dokonał Logowania/każdy Klient, bez konieczności posiadania
 2. Usługa ta umożliwia Klientowi bezpośrednią komunikację z Michał Andrulewicz Dietetyk.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Michał Andrulewicz Dietetyk a Klientem wraz z rozpoczęciem korzystania z Komunikatora i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta. / Umowa o świadczenie tej Usługi obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z Komunikatora.
 4. Dane przekazywane w trakcie korzystania z Komunikatora przetwarzane będą na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

10. Formularz kontaktowy

 1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta.
 2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Michał Andrulewicz Dietetyk jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: https://michalandrulewicz.pl/#kontakt
 3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Michał Andrulewicz Dietetyk za pośrednictwem dedykowanego formularza.
 4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Michał Andrulewicz Dietetyk, ani ze strony Klienta.

11. Newsletter

 1. Klientowi przysługuje prawo do zapisu na newsletter (“Newsletter”).
 2. Zapis na newsletter może być dokonany w trakcie składania zamówienia Produktu w Sklepie, a także bezpośrednio na Stronie Internetowej w formularzu zapisu na newsletter.
 3. Aby skutecznie zapisać się do Newslettera należy podać swoje poprawne dane w formularzu zapisu na Newsletter dostępnego na Stronie Internetowej, kliknięciu przycisku “Zapisz się” lub równoważny, który potwierdza zapis na Newsletter, a także kliknąć w link potwierdzający zapis na Newsletter, który zostanie przesłany e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter.
 4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne, a usługa ta jest świadczona do momentu rezygnacji z Newslettera.
 5. Aby zrezygnować z Newslettera należy kliknąć link rezygnacyjny/anulujący subskrypcję, który dostępny jest w stopce e-maila każdej wiadomości pochodzącej z Newslettera. Po kliknięciu w link nastąpi rezygnacja z Newslettera i wykreślenie adresu e-mail z bazy Newslettera.
 6. Aby ponownie dodać się do Newslettera, po rezygnacji, należy powtórzyć kroki opisane w pkt. 2 i 3 powyżej.

12. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.
 2. Klient może zgłosić reklamację do Michał Andrulewicz Dietetyk z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
  a) mailowo – na adres : kontakt@michalandrulewicz.pl
  b) pisemnie – na adres: ul. Wojska Polskiego 110/23, 16-400 Suwałki
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Michał Andrulewicz Dietetyk ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją.
 4. Michał Andrulewicz Dietetyk zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.
 5. Michał Andrulewicz Dietetyk rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia.

13. Rozstrzyganie sporów

 1. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:
  a) Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);
  b) Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

14. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Michał Andrulewicz Dietetyk.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem https://www.przelewy24.pl/, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta.

15. Prawa autorskie

 1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują Michał Andrulewicz Dietetyk, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Michał Andrulewicz Dietetyk lub podmiotom trzecim, z którymi Michał Andrulewicz Dietetyk zawarła stosowne umowy. 
 4. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Michał Andrulewicz Dietetyk.
 5. Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. W szczególności Klientowi nie wolno:
  a) usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe.
  b) zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  c) udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  d) najmować i użyczać Treści Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  e) ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.

16. Postanowienia końcowe

 1. Michał Andrulewicz Dietetyk zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Michał Andrulewicz Dietetyk poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Michał Andrulewicz Dietetyk, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy: 

Ja [IMIĘ I NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy]. [IMIĘ I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)